Elektra


Elektra
Èlektra (Elȅktra) ž
DEFINICIJA
1. mit. a. grčka božica svjetlosti i jedna od Plejada b. Agamemnonova i Klitemnestrina kći, sestra Oresta kojeg je nagovorila da osveti oca, usp. Egist; lik obrađen u Eshilovim, Sofoklovim i Euripidovim tragedijama
2. pren. oličenje strpljivosti u želji za pravednom osvetom
3. astron. jedna od 6 vidljivih zvijezda u Plejadama

Hrvatski jezični portal. 2014.