hak


hak
hȃk m <N mn hákovi>
DEFINICIJA
1. pov. dio prihoda imanja koji se daje spahiji u Osmanskom Carstvu [davati hak; dugovati hak]
2. zasluga
3. pravo, pravda
FRAZEOLOGIJA
doći haka (komu) = dohakati
ETIMOLOGIJA
tur. hak ← arap. ḥaqq: pravo, istina

Hrvatski jezični portal. 2014.