nabaciti


nabaciti
nabáciti (što) svrš. <prez. nàbācīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. nàbāčen>
DEFINICIJA
1. a. baciti povrh čega, na što b. baciti na gomilu, hrpu
2. pren. u općim crtama izložiti neku misao ili prijedlog
3. (komu, što) dodati kome, uputiti mu što, upraviti kome
ETIMOLOGIJA
na- + v. baciti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • nabáciti — (što) svrš. 〈prez. nàbācīm, pril. pr. īvši, prid. trp. nàbāčen〉 1. {{001f}}a. {{001f}}baciti povrh čega, na što b. {{001f}}baciti na gomilu, hrpu 2. {{001f}}pren. u općim crtama izložiti neku misao ili prijedlog 3. {{001f}}(komu, što) dodati kome …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nabacivati — nabacívati (što, se) nesvrš. <prez. nabàcujēm (se), pril. sad. nabàcujūći (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. v. nabaciti 2. (se) žarg. salijetati momka/djevojku ljubavnim ponudama; upucavati se ETIMOLOGIJA vidi nabaciti …   Hrvatski jezični portal

  • aludírati — (na što, na koga) dv. 〈prez. alùdīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 nabaciti/nabacivati aluziju, (na)praviti aluzije; (na)ciljati na što ili koga, natuknuti [iako nigdje ne piše, aludira se da u unapređivanju suradnje ništa… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • centrírati — (što) dv. 〈prez. cèntrīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}staviti/stavljati u središte, imati središte; fokusirati 2. {{001f}}tehn. odrediti/određivati rotacijsku os (često s pomoću sprava ili strojeva za centriranje) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gŕnuti — svrš. 〈prez. gȓnēm, pril. pr. ūvši, imp. gŕni, prid. rad. gŕnuo〉 1. {{001f}}(što) nabaciti na hrpu, oblikovati hrpu nabacivanjem, oblikovati humku (o zemlji, pijesku, žitu i sličnim sipkim materijalima); grtati 2. {{001f}}(∅) nahrupiti, navaliti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nabacívati — (što, se) nesvrš. 〈prez. nabàcujēm (se), pril. sad. nabàcujūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}nabaciti{{/ref}} 2. {{001f}}(se) žarg. salijetati momka/djevojku ljubavnim ponudama; upucavati se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nagŕnuti — svrš. 〈prez. nàgr̄nēm, pril. pr. ūvši, imp. nagŕni, prid. rad. nagŕnuo〉 1. {{001f}}(∅) u gomili, u mnoštvu naići, jurnuti; navaliti 2. {{001f}}(što) zgrtanjem nabacati, oblikovati gomilu, humku i sl., krute komade ili što sipko nabaciti preko… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nàhrcnuti — (nàhrcati) (što) 〈prez. nàhrcnēm, pril. pr. ūvši, prid. rad. nahŕcnuo〉 zast. rij. nabaciti što kao temu, natuknuti o čemu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nàmetnuti — (što, komu, se) svrš. 〈prez. nàmetnēm (se), pril. pr. ūvši (se), imp. nàmetni (se), prid. trp. nàmetnūt〉 1. {{001f}}(što) složiti, nabaciti metanjem 2. {{001f}}(što komu) pren. a. {{001f}}natjerati koga da što prihvati mimo svoje volje b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nàtuknuti — (što) svrš. 〈prez. nàtuknēm, pril. pr. ūvši, prid. trp. nàtuknūt〉 reći što neodređeno, okolišno o nečemu o čemu se izričito ne govori; nagovijestiti, nabaciti, naznačiti, {{c=1}}usp. {{ref}}natuknica (3){{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika