baždariti


baždariti
baždáriti (što) dv. <prez. bàždārīm, pril. sad. -rēći, pril. pr. -īvši, prid. trp. bàždaren, gl. im. -rēnje>
DEFINICIJA
1. provjeriti/provjeravati mjeru utvrđenu ili zabilježenu na nekim posudama, mjerilima, brojilima i sl.
2. pom. u brodogradnji odrediti/određivati obujam brodskog prostora (u registarskim tonama)
ONOMASTIKA
pr.: Bàždār (320, Banovina), Bàždarić (170, Zadar, sred. Dalmacijaq)
ETIMOLOGIJA
tur. bacdar ← perz. bāǧdār

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • baždáriti — (što) dv. 〈prez. bàždārīm, pril. sad. rēći, pril. pr. īvši, prid. trp. bàždaren, gl. im. rēnje〉 1. {{001f}}provjeriti/provjeravati mjeru utvrđenu ili zabilježenu na nekim posudama, mjerilima, brojilima i sl. 2. {{001f}}pom. u brodogradnji… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • adjustírati — (se, što) dv. 〈prez. adjùstīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što) opremiti/opremati [∼ robu] 2. {{001f}}(što) ispraviti/ispravljati, popraviti, prilagoditi, baždariti 3. {{001f}}(se) urediti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • adjustirati — adjustírati (ađustírati) (što, se) dv. <prez. adjùstīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (što) opremiti/opremati [adjustirati robu] 2. (što) ispraviti/ispravljati, popraviti, prilagoditi,… …   Hrvatski jezični portal

  • baždarski — bàždārskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na baždarenje i baždare ETIMOLOGIJA vidi baždariti …   Hrvatski jezični portal

  • baždarnica — baždárnica ž DEFINICIJA ured, mjesto gdje se što baždari ETIMOLOGIJA vidi baždariti …   Hrvatski jezični portal

  • baždaren — bàždaren prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. koji ima provjerenu, odn. određenu mjeru 2. pren. koji ima veliki kapacitet FRAZEOLOGIJA visoko baždaren/nisko baždaren žarg. koji može popiti mnogo/malo alkoholnog pića, ob. vina ETIMOLOGIJA vidi… …   Hrvatski jezični portal

  • baždar — bàždār m <G baždára> DEFINICIJA 1. onaj koji mjeri; mjerač 2. onaj koji naplaćuje ono što se baždari; carinik, trošarinac 3. a. sprava za mjerenje b. mjerenje [državni baždar] ETIMOLOGIJA vidi baždariti …   Hrvatski jezični portal

  • baždarina — baždárina ž DEFINICIJA naplata za baždarenje ETIMOLOGIJA vidi baždariti …   Hrvatski jezični portal

  • fizir — fìzīr m <G fizíra> DEFINICIJA reg. letvica na kojoj su označeni razdjeli, služi za baždarenje bačve ONOMASTIKA pr.: Fìzīr (Podravina, Zagorje) ETIMOLOGIJA njem. visieren: mjeriti, baždariti …   Hrvatski jezični portal