potencijalan


potencijalan
pȍtencijālan prid. <odr. -lnī>
DEFINICIJA
1. koji još nije aktualan ili realan; latentan, moguć [potencijalan problem]
2. koji je sposoban da se razvije [potencijalan izvor energije]
ETIMOLOGIJA
vidi potencija

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • ȁktuālan — ȁktuāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji je u sadašnjem trenutku, koji je sada, koji se tiče današnjice, današnjeg svijeta; suvremeni, sadašnji, aktuelan 2. {{001f}}za koji (kojega) se danas svi zanimaju [∼an problem] 3. {{001f}}fil. koji je… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vı̏rtuālan — vı̏rtuāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}a. {{001f}}koji postoji u prividu ili proizlazi iz privida, a ne iz realnosti; nestvaran, izmišljen b. {{001f}}fil. koji se nalazi ili koji je prisutan u nekoj drugoj stvarnosti c. {{001f}}lingv. koji se… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • virtualan — vȉrtuālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. a. koji postoji u prividu ili proizlazi iz privida, a ne iz realnosti; nestvaran, izmišljen b. fil. koji se nalazi ili koji je prisutan u nekoj drugoj stvarnosti c. lingv. koji se odnosi na jezik kao …   Hrvatski jezični portal

  • aktualan — ȁktuālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. koji je u sadašnjem trenutku, koji je sada, koji se tiče današnjice, današnjeg svijeta; sadašnji, suvremeni 2. za koji (kojega) se danas svi zanimaju [aktualan problem] 3. fil. koji je realiziran, opr …   Hrvatski jezični portal