butadien


butadien
butadìēn m <G butadiéna>
DEFINICIJA
kem. CH2=CH·CH=CH2, najjednostavniji nezasićeni ugljikovodik iz grupe diena, plin karakteristična mirisa, dobiva se iz acetilena, važan u sintezi kaučuka
ETIMOLOGIJA
v. butan

Hrvatski jezični portal. 2014.